برای ساخت یک مسیر مخابره رادیویی فرض می کنیم که فرستنده توان pt را به آنتن فرستنده می دهد که دهانه موثر آن Aet  است.

در فاصله ی r  یک آنتن گیرنده با دهانه موثر Aer  بخشی از توان تابشی آنتن فرستنده را دریافت می کند و آن را به گیرنده ی R  می دهد .

در اینجا فرض می کنیم که آنتن همه سویه است ، بنابراین توان قابل دریافت بر واحد سطح در آنتن گیرنده عبارت است از :

اگر بهره آنتن Gt  باشد ، توان واحد بر سطح قابل دسترس در آنتن گیرنده با همین ضریب زیاد شده ، به مقدار زیر می رسد :

پس توانی که آنتن بی تلف منطبق گیرنده ، با دهانه ی موثر Aer  می گیرد برابر است با :

بهره آنتن فرستنده را می توان به صورت زیر بیان کرد :

با گذاشتن این رابطه در فرمول انتقال فریس به دست می آید :