کنترل کننده چیست ؟

در ابتدا تعریف مختصری از کنترل کننده یا جبران ساز ارائه می دهیم .

تغییر یا تنظیم یک سیستم کنترلی برای دستیابی به عملکرد مناسب جبران سازی نام دارد .

به دلیل نوسانات شدید و ناپایداری در سیستم های صنعتی ، جبران سازی در بسیاری از سیستم های کنترل صنعتی کاربرد دارد .

انواع کنترل کننده های صنعتی :

کنترل کننده های PID :

تنظیم ضرایب کنترل کننده :

جمع بندی :